Her kan du læse om skolen
Mission og vision

Det er HF & VUC´s kerneopgave at udbyde almen og studieforberedende undervisning i henhold til bekendtgørelserne for almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU), ordblindeundervisning for voksne (OBU), højere forberedelseseksamen (HF) HF-enkeltfag samt HF 2-årigt kursus for borgere i Holbæk, Odsherred og Kalundborg Kommune. Desuden tilbydes særligt tilrettelagte almene undervisningsforløb for virksomheder, kommuner og institutioner i Nordvestsjælland.

 

Mission

HF & VUC er en del af det omgivende samfund og tilbyder undervisning i et voksenmiljø, som tager afsæt i dannelse, medborgerskab og demokrati.

 

Vi er et samarbejdende og dialogsøgende voksenuddannelsescenter, som skaber rammerne for, at den enkelte kursist udvikler sig fagligt og personligt ud fra egne forudsætninger, uanset om undervisningen foregår på VUC eller på en virksomhed.

 

Med et højt niveau af pædagogisk og didaktisk udvikling sikrer Nordvestsjællands HF og VUC kvaliteten i kerneopgaven. Med fokus på dialog, inddragelse, samarbejde og gode muligheder for personlig udvikling er VUC en attraktiv arbejdsplads med et stærkt fagligt miljø.

 

Vision

HF & VUC har en vision om at løfte uddannelsesniveauet markant i Nordvestsjælland. Det gør vi gennem fleksible uddannelsesforløb med den bedste undervisning og de bedste undervisere. På vores afdelinger i Holbæk og Kalundborg samt på virksomheder vil VUC være kendt som det centrale omdrejningspunkt for efter- og videreuddannelse af medarbejdere.


Opretholdelse af vores afdelinger i Holbæk og Kalundborg er afgørende for et uddannelsestilbud af høj kvalitet i vores nordvestsjællandske kommuner.


Alle elever og kursister vil gennem undervisningen på VUC løfte sig til det højest mulige faglige og personlige niveau og selvstændigt gennemføre videre uddannelse samt være rustede til de arbejdsopgaver, de møder i deres erhvervskarriere.


HF & VUC vil være det naturlige springbræt til uddannelse og job for borgerne i Nordvestsjælland.

Driftsoverensskomst

HF & VUC kan indgå driftsoverenskomster med andre institutioner om at de varetager forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning (OBU). 

 

Aktuelle aftaler:

 

Plan for OBU og FVU

Læs om planen for udbud af OBU og FVU i Nordvestsjællands Hf og VUC's dækningsområde 2020 samt prognose for 2021. 

 

Er du interesseret i at vide mere om driftsoverenskomst for FVU ogOBU?

Kontakt vicerektor
Claus Helbert Pedersen
tlf. 21 55 55 52
chp@nvsvuc.dk

Organisationsdiagram

Fastholdelsesstrategi

Fastholdelsesstrategi

Nordvestsjællands HF og VUC er i den samme situation som en række andre uddannelsesinstitutioner, nemlig at tilmeldingstallene ser fine ud, men at det hen over året ændrer sig, idet en uforholdsmæssig stor gruppe af kursister forlader skolen af forskellige årsager.

 

Arbejdet med fastholdelse af kursisterne i uddannelse skal ses i lyset af de politiske krav og ønsker om, at 95 % af en ungdomsårgang skalhave en uddannelse. På Nordvestsjællands HF og VUC udgøres målgruppen også af unge og unge voksne, som af forskellige årsager er faldet ud af uddannelsessystemet.

 

Det skyldes flere årsager: manglende kompetencer til at gennemføre en erhvervsuddannelse, manglende kompetencer til at gennemføre en gymnasial uddannelse, manglende fagligt niveau i et eller flere fag, som er nødvendige i forbindelse med fortsatte studier på videregående uddannelser. Der kan selvfølgelig også være tale om årsager, der bunder i sociale, psykologiske og økonomiske forhold, hvilket er tilfældet for en ret stor andel af vores målgrupper.

 

Det skal også nævnes, at der på den 2-årige hf ligeledes er en del kursister som kommer direkte fra 10. klasse, hvis valg netop er en voksenuddannelsesinstitution.

 

 

Strategi mod mobning og anden krænkende adfærd

Formål

Elever og kursister på skolen skal leve op til skolens værdier, som de fremgår af skolens værdigrundlag. Som elev på skolen skal man deltage i skolens fællesskab og opføre sig med respekt og tolerance. Elevernes trivsel er en forudsætning for læring, og alle skal være glade for og trygge ved at være i skole.

Formålet med denne strategi er at sikre et godt læringsmiljø og forebygge mobning eller krænkende adfærd i nogen form, herunder digital mobning både på skolen og i fritiden. Skolen tolererer ikke mobning eller krænkelse i nogen form. Mobning er et fælles problem, som alle på skolen har ansvar for at forebygge og reagere på. Mobning er et gruppefænomen, der opstår i dårlige klassekulturer.

 

Definition af mobning og krænkende adfærd

Mobning er systematisk forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person i en sammenhæng, hvor personen er nødt til at være. En person er mobbet, når personen gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere personer. Mobning er ikke altid en bevidst handling.

 

Eksempler på anden krænkende adfærd ud over mobning kunne være chikane, seksuel chikane, vold, trusler om vold, racisme og diskrimination. Krænkende adfærd er uacceptabelt, uanset hvilken form og på hvilken måde den udøves. Det kan være forskelligt, hvad den enkelte oplever som mobning eller anden krænkende adfærd, men det handler grundlæggende om, at man har oplevet, at ens grænser er blevet overskredet. Når vi som skole skal vurdere, hvorvidt der er tale om en krænkelse, vil vi tage udgangspunkt i den krænkedes oplevelse af situationen.

 

Drillerier er mere spontane og tilfældige og formålet med drilleri er ikke udelukkelse fra fællesskabet. Konflikter er uoverensstemmelser om en bestemt sag mellem to mennesker, der begge handler. Mobning er ikke en konflikt, men et overgreb.

 

Mobning kan tage mange former:

 

 • Verbalt: fx øgenavne eller sårende bemærkninger.
 • Socialt: fx eleven bliver holdt udenfor fællesskabet.
 • Materielt: fx eleven får ødelagt sine ting
 • Psykisk: fx eleven bliver truet eller tvunget til noget, eller usynliggjort af klassen.
 • Fysisk: fx eleven bliver slået eller sparket.

 

Digital mobning

Digital mobning kan være sværere at opdage, den er mere anonym, og rollerne kan være mere uklare. Eksempler på digital mobning er:

 • at lægge eller dele krænkende eller diskriminerende tekst eller billeder på sociale medier.
 • At udelukke bestemte personer fra sociale fora, fx fra en klassegruppe på Facebook.

 

Tegn på, at en elev bliver mobbet/ikke trives

En elev, der bliver mobbet kan f.eks. reagere ved at blive mere stille eller mere aggressiv, ved at ”gemme sig” i klassen eller ved at få meget fravær.

I en klasse, hvor der sker mobning kan det måske mærkes på stemningen, klassen bliver mere urolig og får koncentrationsbesvær.

 

Forebyggelse af mobning og krænkende adfærd

Ledelse og alle medarbejdere

 • Sikre kendskab til skolens studie- og ordensregler og til skolens strategi mod mobning og krænkende adfærd.
 • Gennemføre årlige undersøgelser af undervisningsmiljøet.
 • Pligt til gensidig information ved oplevelse af konkrete problemer – ikke tøve med at tage en snak med en leder eller en vejleder, hvis man fornemmer noget.
 • Uddannelse af ledere, vejledere og andre i konfliktløsningsteknikker

 

Klasseteam og lærere

 • Opmærksomhed om klassens og enkeltelevers trivsel
 • Opmærksomhed om sproget i klassen
 • Efter behov aftale fælles spilleregler for klassen
 • Ved skolestart drøftes, hvad god klasserumskultur er, og hvordan man sikrer trivsel og undgår konflikter, mobning og krænkende adfærd.
 • Sætte tid af til klassesamtaler med hele klassen og til individuelle elevsamtaler om trivsel
 • Arbejde med digital dannelse og bevidsthed om digitale spor.
 • Lave fællesskabsfremmende aktiviteter som ekskursioner, introforløb og studierejser.
 • Efter behov etablere faste læsegrupper eller faste pladser i lokalet, evt. arbejde med venskabsklasser.
 • Inddrage ledelse og vejledere ved den mindste mistanke om mobning eller krænkende adfærd.

 

Klasser, hold og enkeltelever

 • Klasse/hold-arrangementer er for alle, og alle er meldt ind i klassegrupper etc.
 • Alle siger fra overfor drilleri, mobning og krænkende adfærd.
 • Ingen deler billeder af andre uden deres samtykke
 • Ingen deler nøgenbilleder
 • Alle opretholder en god tone, også på de sociale medier – man skriver kun noget, man også ville kunne sige ansigt til ansigt.
 • Inddrag lærere, vejledere eller ledelse ved den mindste mistanke om mobning eller krænkende adfærd.

 

Handleplan - hvad gør vi

At mobbe eller krænke andre er at overtræde skolens studie- og ordensregler og sanktioneres ifølge dem, se skolens hjemmeside.

 

Hvis du som kursist oplever at du eller en anden bliver udsat for mobning eller krænkende adfærd, skal du hurtigst muligt kontakte en fra skolen. Det kan være en lærer, en vejleder, en uddannelseschef eller rektor.

 

Når en medarbejder får en henvendelse om en mulig mobning eller krænkende adfærd, skal medarbejderen straks sende en mail til rektor om dette, så rektor kan udarbejde en handlingsplan indenfor 10 arbejdsdage.

Midlertidige foranstaltninger igangsættes. Det kan f.eks. være:

 • Midlertidig bortvisning af mobberen/krænkeren
 • Afklaring af, hvad den mobbede/krænkede ønsker, der skal ske. Hvis personen er under 18 år og vil hjem, sikres det, at der er nogen derhjemme, der kan tage imod personen.
 • Kontakt til forældre/støttepersoner
 • Orientering af klassens lærere om situationen

 

Ledelse og vejledning vil i løbet af de 10 dage i fællesskab afklare situationen og udrede hændelsesforløbet ved at tale med de involverede parter og med klassens lærere.

Hvis det vurderes, at der er tale om mobning eller en krænkelse vil ledelse og vejledere udarbejde en konkret handlingsplan. Elementer i en sådan handlingsplan kan f.eks. være

 • Møde med klassens lærere/klasseteamet
 • Møde med den der har været udsat for mobning eller krænkelse og støttepersoner, fx forældre hvis personen er under 18 år, mentor, psykolog eller lignende
 • Orientering af klassen om situationen
 • Snak i klassen om, hvordan lignende episoder kan forhindres, f.eks. hvorfor ingen reagerede tidligere og om relationerne i klassen.
 • Samtale mellem leder/vejleder, den der har været udsat for mobning eller krænkelse, og den der har udført mobningen eller krænkelsen, evt. konfliktmægling.
 • Samtaler med en psykolog eller en mentor

 

Gældende fra 1. januar 2022

Kvalitetssikring

På HF & VUC arbejder vi hele tiden med at sikre høj kvalitet i vores uddannelser, gode studieforhold for vores kursister og en god arbejdsplads for vores medarbejdere. Derfor arbejder vi løbende med evaluering af undervisning samt trivsel blandt kursister og medarbejdere.

 

Nøgletal

For at sikre kvalitet i vores uddannelser samt fastholdelse forholder vi os, hvert år, til relevante nøgletal. Det sker med henblik på at sikre en fortsat god udvikling på de forskellige uddannelser. Det giver desuden et indblik i hvor der skal laves nye indsats. Resultaterne bliver behandlet i ledelsen og SU.

 

Se nøgletal her.

 

Trivsel

Det er vores vision at skabe rammerne for, at HF & VUC er et godt sted at studere og et godt sted at arbejde.

 

Vi udarbejder derfor ElevTrivselsUndersøgelser (ETU), MedarbejderTilfredshedsUndersøgelse (MTU) samt ArbejdsPladsVurdering (APV). 

 

Læs mere om trivsel for kursister og medarbejdere her.

 

Medarbejderudvikling:

Hvert år afholdes individuelle medarbejderudviklingssamtaler. Samtalerne er planlagte og systematiserede med fokus på dialog mellem leder og medarbejder. Samtalerne drejer sig om arbejdsindhold, kompetenceudvikling, efteruddannelse, trivsel og samarbejde.

 

Værdigrundlag

HF & VUC er en uddannelsesinstitution for voksne med et værdigrundlag, der bygger på et demokratisk og humanistisk menneskesyn.

 

Fælles værdigrundlag for kursister og medarbejdere:

 

 • Åbenhed, dialog, ligeværd og gensidig respekt skal præge vores hverdag
 • Udvikling af faglige og personlige kompetencer skal præge vores undervisning og personalesyn
 • Medindflydelse, engagement og ansvarlighed skal præge vores beslutninger og gensidige relationer
 • Miljø- og ressourcebevidsthed skal præge vores handlinger i hverdagen
 • Et sundt psykisk og fysisk arbejdsmiljø skal være en selvfølge

 

Værdigrundlaget i praksis

Som udgangspunkt for at nå målene i bekendtgørelserne for vores undervisningsområde, forudsætter vi, at faglighed, kompetenceudvikling og samarbejde indgår som bærende elementer.

 

Desuden forudsætter vi at:

 

Kursisterne:

 • Møder forberedte til undervisningen
 • Er motiveret, engagerede og aktivt deltagende i planlægning og undervisning
 • Respekterer værdigrundlag og målsætning
 • Respekterer andres synspunkter og holdninger
 • Bidrager til et godt psykisk og socialt miljø
 • Udviser ansvarlighed overfor andre kursister og medarbejdere

 

Lærerne:

 • Er engagerede
 • Er fagligt og pædagogisk dygtige
 • Tilrettelægger undervisningen på en pædagogisk hensigtsmæssig måde med involvering af kursisterne
 • Skaber et udviklende voksenundervisningsmiljø i samarbejde med kursisterne
 • Deltager i faglig og pædagogisk udviklingsarbejde
 • Bidrager til et godt psykisk og socialt miljø
 • Sikrer undervisningens faglige niveau og evaluering
 • Involverer sig aktivt i lærersamarbejde
 • Differentierer undervisningsformerne og inddrager IT

 

 

Arbejds- og undervisningsmiljø

 • For at sikre opfyldelse af arbejdsmiljøloven og lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø skal kursisterne og medarbejdere inddrages aktivt i det daglige arbejde for et godt fysisk og psykisk miljø.
 • Der skal foretages periodiske evalueringer af arbejds- og undervisningsmiljøet, som danner udgangspunkt for indsatsområder.
 • Rektor har det overordnede ansvar for, at denne proces forløber optimalt i samarbejde med medarbejdere og kursister.
 • Der er løbende samarbejde med kursisternes og medarbejdernes sikkerheds- og miljørepræsentanter

 

Miljøforhold

 • Ligesom andre virksomheder bør vi gøre en indsats for at mindske vores miljøbelastninger mest muligt.
 • Der skal tages miljøhensyn ved indkøb og tilrettelæggelse af rengøringen.
 • Der skal spares mest muligt på energien.
 • Nordvestsjællands HF & VUC er tilknyttet offentlig affaldssortering og kemikalier fra undervisningen skal bortskaffes på forsvarlig vis.
 • Det er medarbejdere og kursisters fælles ansvar at arbejde for at reducere mængden af affald.
 • Agenda 21 og ansvarlighed over for verdens samlede ressourcer skal så vidt muligt indgå i undervisningen.

 

Eksterne relationer

 • For at styrke medarbejdernes faglighed og kompetencer deltager Nordvestsjællands HF & VUC aktivt i internationale projekter.
 • Med henblik på fælles anvendelse af medarbejderressourcerne samarbejder skolens ledelse med andre uddannelsesinstitutioner i det vestsjællandske område.
 • For skolens ledelse er det vigtigt med et godt samarbejde med virksomheder, offentlige institutioner og kommunale myndigheder i det vestsjællandske område.

 

Samværsformer

 • Såvel skolens ledelse, medarbejdere som kursister ved Nordvestsjællands HF & VUC skal bidrage til at skabe omgangsformer, som lever op til kravet om gensidig respekt og samarbejde.
 • Således har vi alle ansvar for at dagligdagen på skolen bliver en positiv oplevelse. Derfor skal den enkelte kursist og medarbejder leve op til beslutninger, taget i kompetente udvalg eller af offentlig myndigheder.
 • Alle skal behandle hinanden med respekt for forskellighed og holdninger. Alle skal benytte en omgangs og tiltaleform, som afspejler dette.
 • Vi skal alle behandle inventar, udstyr og fysiske rammer på en sådan måde, at intet lider overlast.

 

Personalepolitik

Skolens personalepolitik hviler på fire søjler: Etik, Ansvar, Kompetencer og Sundhed.

 

Etik

 • Ligeværdighed betyder, at vi vil behandle hinanden med respekt og give lige ansættelses- og karrieremuligheder.
 • Vi vil give den enkelte medarbejder gode muligheder for indflydelse på indholdet i jobbet og skabe tryghed i ansættelsen samt en hensynsfuld afskedigelsessituation.

 

Ansvar

 • Vi vil skabe en rummelig og interessant arbejdsplads for medarbejdere af forskellig køn, med forskellig alder, fysisk formåen og forskellig etnisk baggrund.

 

Kompetence

 • Vi vil sikre, at den enkelte medarbejder udvikler sine kompetencer: uddannelse, udviklingsaktiviteter, jobrotation, projektarbejde og dialog er vigtige elementer.

 

Sundhed

 • Vi vil sikre et sundt arbejdsmiljø fysisk såvel som psykisk.
 • Vi har alle ansvar for, at der reageres hurtigt ved eventuelle misbrugsproblemer.

 

Personalepolitikken udmøntes i forskellige retningslinjer vedtaget i skolens Samarbejdsudvalg, hvor en løbende diskussion er naturlig.

Evalueringsstrategi

Procedure for arbejdet med kvalitetssystemet

På Nordvestsjællands HF og VUC har vi systematiseret vores arbejde med at sikre den gode kvalitet i undervisningen samt trivsel for medarbejdere og kursister. Læs mere om proceduren her.

 

Evalueringsstrategi

For at sikre kvaliteten af arbejdet med undervisning og trivsel for medarbejdere og kursister, har vi i vores procedure for arbejdet med kvalitetssystemet, fastlangt strategi for evaluering. Læs mere om evalueringsstrategien her.

 

Kursisttrivsel:

Det er vores vision at skabe rammerne for, at den enkelte kursist udvikler sig fagligt og personligt ud fra egne forudsætninger. For at skabe de bedste rammer for den personlige udvikling arbejder vi systematisk med halvårlig feedback og feedforward for alle kursister på alle hold. 

 

Hvert år gennemføres den lovpligtige ETU (Elev-trivsels-undersøgelse). Se den seneste ETU her.

 

Medarbejdertrivsel:


På Nordvestsjællands HF og VUC vil vi gerne fastholde et godt arbejdsmiljø, og understøtte medarbejdernes trivsel og udvikling. Derfor gennemfører vi løbende undersøgelser og samtaler med medarbejderne for at sikre kvaliteten på området.

Undersøgelserne af medarbejdernes trivsel og udvikling omfatter medarbejdertilfredshedsundersøgelser (MTU) og arbejdspladsvurderinger (APV) samt medarbejderudviklingssamtaler (MUS). På baggrund af undersøgelserne udvikler vi handleplaner for at kunne operationalisere det videre arbejde med kvalitetssikringen af arbejdsmiljøet og medarbejdertilfredsheden.

Der følges op på resultaterne af undersøgelserne i skolens afdelinger (HF, AVU, TAP og ledelse) samt i Samarbejdsudvalget.

 

Skilt med skolens navn

Se hvem der er medlem af bestyrelsen på HF & VUC.

Her kan du læse mere om HF & VUC's nøgletal

 

Uddannelsesstatistik

Af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne fremgår det, at oplysninger om undervisning, uddannelser, skoler og uddannelsesinstitutioner skal være offentligt tilgængelige på skolens hjemmeside, så borgerne enkelt og hurtigt kan vurdere kvaliteten af undervisningen på de enkelte skoler og institutioner.

Institutionerne er ikke selv umiddelbart i stand til at tilvejebringe alle oplysninger, idet de blandt andet vedrører elever/studerendes færden, efter at de har forladt institutionen. Undervisningsministeriet stiller derfor oplysninger til rådighed for offentligheden og uddannelsesinstitutionerne.

Se de vigtigste nøgletal herunder:

 

 

Karakterer for alle fag (2021) og socioøkonomisk ramme:

 

Tallene stammer fra Undervisningsministeriets databank:

https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1693.aspx og

https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1694.aspx